Maak uw MyEden-account aan

Voer hier uw klantnummer in
Voer hier uw factuurnummer in
Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

Afnemer: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon waarmee Eden Springs een Overeenkomst aangaat of waarmee Eden Springs in onderhandeling is over een Overeenkomst, dan wel elke geïnteresseerde in de diensten van Eden Springs alsmede de met Afnemer gelieerde ondernemingen; 
Eden Springs: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eden Springs (Nederland) B.V. evenals haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen; 
Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, en in welke vorm dan ook, tussen Afnemer en Eden Springs, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; 
Product(en): de goederen die al dan niet ten behoeve van een Machine aan een Afnemer worden geleverd zoals flessen met water, koffie en bekers, een en ander zoals nader bepaald in een Overeenkomst; 
Dienst(en): de (ondersteunende) diensten die Eden Springs levert aan de Afnemer in het kader van een Overeenkomst; 
Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst ter zake van huur, bruikleen, all-in of ander gebruik door Afnemer van één of meer Machines, waaronder mede begrepen in het kader van een zogenaamde “proefplaatsing” welke alsdan altijd onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 
Machine: de drinkwatersystemen, koffiemachines en overige machines waarvan de eigendom bij Eden Springs rust en die onder de Gebruiksovereenkomst aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld. 
Geleverde: bestaat uit de door Eden Springs aan Afnemer ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten en/of Machines zoals nader overeengekomen in een Overeenkomst, waarbij het eigendom uitdrukkelijk bij Eden Springs blijft, tenzij anders overeengekomen.

2. Algemene bepalingen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eden Springs als (potentieel) verkoper en/of leverancier van het Geleverde optreedt.

2.2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Eden Springs uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Eden Springs. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Voorwaarden kan Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.

2.4. Indien overeengekomen is dat de Algemene Voorwaarden van de Afnemer van toepassing zijn en niet afdoende dekkend zijn, zijn de Voorwaarden van Eden Springs van toepassing.

3. Aanbieding en Overeenkomst

3.1. Alle uitgebrachte aanbiedingen van Eden Springs zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 2 maanden, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.

3.2. Alle door Eden Springs gedane opgaven van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van de Producten en Machines zijn met zorg gedaan. Eden Springs kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten en Machines zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en Machines. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

3.3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens komen volledig voor rekening van Afnemer. Afnemer vrijwaart Eden Springs te dier zake volledig.

3.4. Eden Springs zal op verzoek van de Afnemer alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, met behoud van het recht om de eventuele meerprijs in rekening te brengen, conform artikel 5.

3.5. Een Overeenkomst tussen Eden Springs en Afnemer komt tot stand op de datum van verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Eden Springs aan Afnemer van de Overeenkomst dan wel op de datum dat Eden Springs start met de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Afnemer, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.

3.6. Tenzij anders overeengekomen wordt een Overeenkomst telkens aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden met stilzwijgende verlenging met een zelfde periode behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

3.7. In geval partijen een proefplaatsing overeenkomen, dan wordt deze automatisch omgezet in een overeenkomst voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij Afnemer voor het einde van de periode van de proefplaatsing schriftelijk afziet van een omzetting naar een overeenkomst van twaalf (12) maanden of meer. Voorgaande geldt alleen indien en voor zover partijen bij overeenkomst niet anders zijn overeengekomen.

4. Annulering Overeenkomst

4.1. Indien Afnemer (uitvoering van) de Overeenkomst (deels) wenst te annuleren, is Eden Springs gerechtigd te hare keuze hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de annulering te accepteren in welk geval Afnemer een door Eden Springs op basis van de reeds uitgevoerde werkzaamheden vast te stellen schadevergoeding is verschuldigd, welke vergoeding minimaal 50% van het met (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst samenhangende factuurbedrag, verhoogd met BTW, bedraagt.

5. Meer- en minderwerk

5.1. Afnemer kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken. Slechts door Eden Springs aanvaarde wijzigingen zullen voor uitvoering in aanmerking komen. Eden Springs is bevoegd Afnemer meerwerk in rekening te brengen, indien bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Eden Springs (meerwerk dient te worden uitgevoerd, al of niet door Eden Springs voorzien. Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen Eden Springs in het kader van de Overeenkomst boven de daarin uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden levert, aanbrengt en/of presteert. Wijzigingen en meerwerk en/of verzoeken daartoe kunnen leiden tot verlenging van overeengekomen termijnen en/of uitloop van planningen. Eden Springs zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het door Eden Springs verrichte meerwerk. De uit voorgaande voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht zodra deze bij Eden Springs bekend zijn. Een eventuele vergoeding voor minderwerk wordt niet aanvaard.

6. Aflevering en onderhoud

6.1. De door Eden Springs opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor Eden Springs geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan Eden Springs verstrekte gegevens.

6.2. De leveringstermijn gaat in op de datum van tot stand komen van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Eden Springs, welke van de twee het laatst is.

6.3. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

6.4. Eden Springs heeft het recht om in gedeelten te leveren. Ter zake van deelleveringen heeft Eden Springs voorts het recht in gedeelten te factureren.

6.5. Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van het Geleverde ligt bij Afnemer vanaf het moment van transport naar Afnemer, en wel vanaf het moment dat het Geleverde zich bevindt in het transportmiddel. Afnemer is verplicht het Geleverde deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij een eventueel eigen risico voor rekening van Afnemer komt. Op eerste verzoek van Eden Springs is Afnemer gehouden aan Eden Springs te overleggen een afschrift van de verzekeringspolis evenals van de betalingsbewijzen, waaruit de tijdige betaling van de verzekeringspremie blijkt. Afnemer zal na een daartoe strekkend verzoek van Eden Springs (toekomstige vorderingen in zake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Eden Springs.

6.6. Bij weigering van in ontvangst name of afname van het Geleverde zal Eden Springs deze tot 30 dagen na aanbieding voor rekening en risico van Afnemer opslaan. Eden Springs zal Afnemer berichten dat deze het Geleverde kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na het verstrijken van deze termijn is Eden Springs gerechtigd het Geleverde aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Afnemer is in een zodanig geval gehouden het factuurbedrag van de Overeenkomst te voldoen en is tevens aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Eden Springs geleden schade.

6.7. In het geval van een Gebruiksovereenkomst verricht Eden Springs gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst onderhoud op de Machine(s). Dit onderhoud van de Machine(s) zal conform de richtlijnen van de brancheorganisatie AWCN uitgevoerd worden. Eden Springs behoudt zich het recht voor alle onderdelen en overig gemaakte kosten, zoals onder andere voorrijkosten, arbeidsloon in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.

6.8. Indien de Afnemer geen gebruik wenst te maken van onderhoud van de Machine(s) door Eden Springs bestaat geen recht op restitutie van verschuldigde bedragen die op dat onderhoud betrekking hebben, noch kan Eden Springs alsdan aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van geen of slecht onderhoud.

7. Inspectie en reclame

7.1. Afnemer is verplicht het Geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door Afnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van het Geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

7.2. Eventuele gebreken aan het Geleverde welke direct bij ontvangst waarneembaar zijn, dienen door Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het Geleverde dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, door Afnemer bij Eden Springs te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien (de inhoud van) het Geleverde geheel dan wel gedeeltelijk zijn gebruikt (is verbruikt), geldt het Geleverde als goedgekeurd en is reclame niet meer mogelijk.

7.3. De inhoud van het Geleverde met een beperkte houdbaarheid (o.a. waterflessen en siropen) zal altijd door Eden Spring bij terugname worden vernietigd (HACCP). Het Geleverde zal in geval van reclame, mits de ontvangst daarvan is bevestigd op getekende vrachtbrieven en/of afleveringsbonnen, niet door Eden Springs aan Afnemer worden gefactureerd.

7.4. Afnemer zal alle door Eden Springs voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door het verstrekken van monstermateriaal en door Eden Springs in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden.

7.5. Nadat Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en Eden Springs de reclame heeft geaccepteerd, heeft Eden Springs het recht te hare keuze het Geleverde te herstellen, opnieuw te leveren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

7.6. Afnemer heeft geen recht op reclame indien zich de situatie als bedoeld in artikel 6 lid 6 voordoet of zolang Afnemer niet alle opeisbare verplichtingen jegens Eden Springs is nagekomen.

7.7. Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eden Springs het Geleverde aan Eden Springs of een derde retourneren. Het Geleverde mag alleen in originele verpakking en in goede staat worden geretourneerd aan Eden Springs.

8. Gebruik van Machines

8.1. Indien sprake is van een Gebruiksovereenkomst dan geldt, naast het overige in deze Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.

8.2. Afnemer is verplicht Producten van Eden Springs af te nemen ten behoeve van het gebruik van Machines. Indien blijkt dat Afnemer geen Producten van Eden Springs afneemt, ondanks de verplichtstelling, dan heeft Eden Springs het recht u een direct opeisbare boete van € 50,00 voor waterproducten en € 100,00 voor koffieproducten op te leggen. Tevens heeft Eden Springs alsdan het recht om het onderhoud en garantie op te schorten. De artikelen 15, 17 en 18 zijn hierbij van toepassing.

8.3. Afnemer is gehouden als goed huisvader voor de Machine(s) te zorgen en de Machine(s) alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, (verstrekte) gebruiksinstructies en in combinatie met Producten die van Eden Springs afkomstig zijn. De Machine(s) mag/mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eden Springs niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar de Machine(s) oorspronkelijk door Eden Springs is/zijn geïnstalleerd. Artikel 9 is hierbij van toepassing.

8.4. Eden Springs staat gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst in voor het deugdelijk functioneren van de Machine(s). Ingeval van gebreken aan een Machine, zal Eden Springs te hare keuze binnen een redelijke termijn deze gebreken herstellen dan wel de machine in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine komen voor rekening van Eden Springs, tenzij: 
1. Gebreken van of aan de machine het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik; 
2. De machine niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming; 
3. De machine is gebruikt in combinatie met producten die niet van Eden Springs afkomstig zijn; 
4. Het desbetreffende gebrek niet binnen vijf dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door Afnemer is gemeld aan Eden Springs; 
5. Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.

8.5. Eden Springs is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van door haar geconstateerde schade of verdwijning/verduistering van het Geleverde. De Afnemer is alsdan verplicht het Geleverde met directe ingang op een nader door Eden Springs te bepalen wijze in het bezit van Eden Springs te stellen. Bij verdwijning/verduistering is Eden Springs gerechtigd Afnemer de huidige vervangingswaarde (= nieuwwaarde) te factureren.

9. Prijzen en Tarieven

9.1. Alle prijzen en tarieven van Eden Springs zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief verbruiksbelasting en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook.

9.2 De door Eden Springs opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Eden Springs is bevoegd elke verandering van de factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van invloed zijn, door te berekenen aan Afnemer. Eden Springs bedingt hierbij de mogelijkheid dit met terugwerkende kracht van 3 maanden na kennisgeving van de prijswijziging te kunnen doen.

9.3. Eden Springs is gerechtigd om de kosten van annuleringen en/of wijzigingen van (onder andere) leveringen of onderhoudsafspraken door te belasten aan Afnemer.

9.4. Eden Springs is gerechtigd om eventueel aanvullende kosten als gevolg van afwijkende verzoeken van Afnemer dan (standaard) overeengekomen, door te belasten.

10. Betaling

10.1. Afnemer is gehouden het verschuldigde onder de Overeenkomst middels automatische incasso te voldoen en machtigt Eden Springs te dier zake volledig. Indien Eden Springs het toestaat dat op rekening wordt geleverd, dient de factuur binnen 14 (veertien) dagen na leveringsdatum voldaan te worden op de door Eden Springs aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Er kan in de overeenkomst afgeweken worden van de betalingstermijn van 14 dagen.

10.2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer, ongeacht of Eden Springs ter zake van het Geleverde reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de Afnemer van rechtswege in verzuim.

10.3. In geval van niet tijdige betaling zal de totale vordering aan een specialist op het gebied van incasso uit handen worden gegeven, waarbij alsdan 15% incassokosten over het totaalbedrag van de uit handen gegeven facturen, met een minimum van € 75,00 exclusief B.T.W., verhoogd met rente verschuldigd is. Indien de gemaakte kosten ter verkrijging van de openstaande bedragen hoger zijn dan voornoemde som, dan gelden de werkelijke kosten.

10.4. In geval van niet tijdige betaling is de Afnemer vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd. Is de wettelijke (handels) rente hoger dan de contractuele rente, dan geldt de wettelijke (handels) rente.

10.5. De Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen 14 dagen na ontvangst en uitsluitend schriftelijk.

10.6. Eden Springs is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met haar schulden aan Afnemer, ook als de tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Afnemer mede begrepen de met hem gelieerde ondernemingen.

11. Transport en emballage

11.1. De wijze van transport van het Geleverde wordt door Eden Springs bepaald, tenzij is overeengekomen dat Afnemer voor transport zorg draagt.

11.2. Eden Springs bezorgt in de regel via een geautomatiseerd routesysteem met verschillende frequenties. Indien de Afnemer daarvan wenst af te wijken, behoudt Eden Springs zich het recht voor de eventuele meerprijs in rekening te brengen.

11.3. Eden Springs behoudt zich het recht voor om, indien het niet of niet goed mogelijk is om het Geleverde op de door afnemer aangewezen plek te bezorgen, de levering slechts tot aan de deur te doen geschieden.

11.4. Eden Springs mag een elektronisch apparaat gebruiken om een digitale handtekening te verkrijgen dat als bewijs van aflevering dient. Een geprinte kopie van dat geen waarvoor is getekend kan door Afnemer te allen tijde bij Eden Springs worden opgevraagd.

11.5. Voor zover het Geleverde bestaat uit flessen met water, is. Afnemer voor iedere aan haar geleverde fles statiegeld verschuldigd.

11.6. Eden Springs zal slechts die flessen retour nemen waarvan Afnemer deugdelijk kan aantonen dat deze afkomstig zijn van Eden Springs, waarop de afsluitdop in goede staat aanwezig is, die gebruikt zijn in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en die in zijn algemeenheid in een goede staat verkeren, zulks naar het oordeel van Eden Springs. Ter zake van door Eden Springs retour genomen flessen heeft Afnemer recht op terugbetaling van statiegeld, mits dit statiegeld eerst door Afnemer is voldaan aan Eden Springs. Eden Springs bepaalt de wijze waarop statiegeld aan Afnemer wordt voldaan.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Eden Springs behoudt zich het eigendom van het Geleverde voor, totdat integraal aan haar voldaan zijn: i. De door de Afnemer verschuldigde prestaties krachtens de Overeenkomst; en ii. Vorderingen van Eden Springs wegens tekort schieten van de Afnemer in de nakoming van zodanige Overeenkomst(en). Het is de Afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

12.2. Indien de Afnemer (mede) uit het in lid 1 bedoelde Geleverde een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Eden Springs voor zichzelf doet vormen en houdt de Afnemer deze voor Eden Springs totdat aan alle verplichtingen uit lid 1 is voldaan.

12.3. Indien enige zaak als gevolg van lid 1 of lid 2 aan Eden Springs toekomt, kan de Afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

12.4. Indien de Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) zoals genoemd in lid 1, is Eden Springs gerechtigd het Geleverde dat haar toebehoort zelf voor rekening van de Afnemer terug te doen halen van de plaats waar dat zich bevindt. De Afnemer geeft reeds nu voor alsdan aan Eden Springs de onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te (doen) betreden.

12.5. De Afnemer geeft hierbij aan Eden Springs in pand, die deze verpanding aanvaardt, het Geleverde waarvan de Afnemer (mede) eigenaar wordt (door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting) zulks tot zekerheid voor al hetgeen Eden Springs te eniger tijd van de Afnemer te vorderen heeft of zal hebben.

12.6. Zolang Eden Springs eigenaar van het Geleverde is, zal Afnemer Eden Springs onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het Geleverde (gedeeltelijk) in beslag wordt of dreigt te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Geleverde. Afnemer zal Eden Springs op eerste verzoek meedelen waar het Geleverde, waarvan Eden Springs eigenaar is, zich bevinden.

12.7. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Eden Springs. Afnemer staat er voor in dat een beslag op het Geleverde met bekwame spoed wordt opgeheven.

13. Zekerheid

13.1. Partijen zullen ten behoeve van de door Eden Springs onder eigendomsvoorbehoud geplaatste Machines een redelijke borg overeenkomen die door Afnemer betaald dan wel geplaatst dient te worden welke na einde van de overeenkomst eerstens zal worden aangewend voor eventuele schade aan de door Eden Springs retour ontvangen Machines en pas daarna zal worden aangewend voor een eventueel openstaand saldo.

13.2. Indien Afnemer de overeengekomen borg niet middels een bankgarantie plaatst doch betaalt aan Eden Springs, dan sluit Eden Springs hierbij iedere rentetoezegging op de door Afnemer betaalde borg uit.

13.3. Indien Eden Springs goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer niet stipt zal nakomen, is de Afnemer verplicht op eerste verzoek van Eden Springs terstond genoegzame, in de door Eden Springs gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Afnemer daaraan niet voldaan heeft, is Eden Springs gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

14. Intellectuele eigendommen en kennis

14.1. Alle documentatie, afbeeldingen, tekeningen enz. die door Eden Springs aan de Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Eden Springs.

14.2. De Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het doel waarvoor zij verstrekt zijn.

14.3. De Afnemer is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten gegevens aan derde(n) te openbaren, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk daartoe schriftelijke toestemming verleent.

14.4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende rechten van intellectuele eigendom op of in de door Eden Springs geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Producten te verwijderen of te wijzigen.

14.5. Bij overtreding van het in lid 2, 3 en/of 4 bepaalde is de Afnemer voor iedere overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd, ongeacht alle verdere aan Eden Springs toekomende rechten zoals die op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

15. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

15.1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiend uit een Overeenkomst, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Eden Springs gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 
i. De uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Afnemer voldoende zeker is gesteld;
ii. De Overeenkomst en samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Eden Springs heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd.

15.2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer of beslaglegging op de activa van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden tenzij Eden Springs Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Eden Springs zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

15.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel zijn alle vorderingen van Eden Springs op Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is Eden Springs gerechtigd het Geleverde terug te nemen. In dat geval is Eden Springs en/of zijn door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van Afnemer te betreden.

15.4. Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot het gevolg hebben dat rechten van Eden Springs als neergelegd in een der artikelen van deze Voorwaarden eindigen.

16. Niet toerekenbare tekortkoming

16.1. Indien Eden Springs door een haar niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachttoestand), zonder dat Eden Springs tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.

16.2. Indien de overmachttoestand drie maanden duurt of indien vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de situatie dit rechtvaardigt. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Eden Springs gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

16.3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Eden Springs onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Eden Springs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Eden Springs of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

17. Garantie

17.1. Eden Springs staat in voor de goede kwaliteit van het Geleverde.

17.2. In het geval van koop van een Machine garandeert Eden Springs gedurende een periode van één jaar de deugdelijke werking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Binnen de garantietermijn zal Eden Springs te hare keuze kosteloos gebreken aan de Machine herstellen dan wel de gebrekkige Machine vervangen, tenzij een van de in artikel 8 lid 4 onder 1 tot en met 5 bedoelde omstandigheden zich voordoet.

17.3. Afnemer is gehouden de door haar gebruikte Machine(s) door Eden Springs of een schriftelijk door Eden Springs aangewezen derde te laten reinigen, bij gebreke waarvan de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie vervalt en bij gebreke waarvan Eden Springs zich het recht voorbehoudt geen Producten meer te leveren. De hier bedoelde reinigingskosten komen voor rekening van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan wel indien zich de in artikel 6 lid 7 bedoelde situatie voordoet.

18. Zorgplicht en aansprakelijkheid

18.1. De Afnemer is gehouden zorgvuldig om te gaan met het Geleverde en in overeenstemming met de door Eden Springs ter zake aan de Afnemer verstrekte instructies. Eden Springs wijst iedere aansprakelijkheid van de hand aangaande eventuele (gevolg)schade die ontstaat door de locatiekeuze van het Geleverde.

18.2. Indien door Eden Springs geleverde Producten gebreken vertonen, welke tijdig zijn gemeld, is Eden Springs uitsluitend gehouden om kosteloos naar haar keuze deze gebreken te (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen, de betreffende zaak in zijn geheel te vervangen, of de koopprijs te restitueren, zonder tot verdergaande schadevergoeding gehouden te zijn.

18.3. Eden Springs zal nimmer aansprakelijk zijn voor meer dan het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar aansprakelijkheidsassuradeuren daadwerkelijk ontvangt.

18.4. Eden Springs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de Afnemer.

18.5. Indien de Afnemer geen onderhoudscontract voor de machine met Eden Springs wenst aan te gaan, vrijwaart de Afnemer Eden Springs van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van Producten, alsmede juiste werking van de machine danwel schade ontstaan als gevolg hiervan, dat met deze machine in aanraking is gekomen, tenzij de Afnemer kan aantonen dat de eventuele gebrekkige kwaliteit aan Eden Springs is te wijten.

18.6. Het in dit artikel bepaalde wordt mede bedongen ten behoeve van werknemers van Eden Springs of met hen gelijk te stellen personen, alsmede ten behoeve van door Eden Springs bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

18.7. De medewerkers van Eden Springs of door Eden Springs voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.

18.8. Iedere vordering jegens Eden Springs, behalve die welke door Eden Springs is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

18.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eden Springs of haar bedrijfsleiding.

19. Beëindiging van de overeenkomst

19.1. Indien de overeenkomst eindigt en niet meer verlengd wordt, dan is Afnemer verplicht op aangeven van Eden Springs al het Geleverde te retourneren aan Eden Springs.

19.2. Indien Afnemer het retourneren aan Eden Springs wil overlaten, dan is Eden Springs gerechtigd de kosten hiervan aan Afnemer door te belasten.

19.3. Indien bij retourontvangst van al het Geleverde, dan wel onderdelen daarvan, blijkt dat er ongebruikelijke schade aanwezig is, dan is Eden Springs gerechtigd de kosten van deze schade aan Afnemer door te belasten.

19.4. Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, dan is Eden Springs gerechtigd Afnemer aansprakelijk te stellen voor de abonnementstermijnen van de Machines, de te verwachten minimale afname van Producten en het nog te verwachten onderhoud tot maximaal de expiratiedatum van de overeenkomst.

19.5. Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, dan is Eden Springs gerechtigd Afnemer een boete op te leggen van € 99,00 exclusief BTW.

19.6. Indien partijen een borg zijn overeengekomen en Afnemer daaraan voldaan heeft, dan zal Eden Springs een eventuele openstaand saldo daar eerst mee verrekenen. Indien de borg groter blijkt te zijn dat een eventueel openstaand saldo, dan zal Eden Springs ervoor zorgdragen dat het restant binnen 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst en retour ontvangen van al het Geleverde aan Afnemer terugbetaald wordt. In geval Afnemer een bankgarantie heeft geplaatst ten behoeve van de overeengekomen borg, dan zal Eden Springs eveneens binnen dezelfde termijn en de daaraan gehangen voorwaarden melding maken van het afzien van haar aanspraken op (het restant van) de bankgarantie.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Eden Springs en de Afnemer is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

20.2. Geschillen tussen Eden Springs en de Afnemer, behorend tot de competentie van de rechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter te Rotterdam, behoudens indien Eden Springs als eisende partij of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van de vestiging van de Afnemer.

20.3. Eden Springs behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om geschillen voor te leggen aan een arbiter, zoals het scheidingsgerecht Stichting E-Court. Eden Springs bepaalt in alle gevallen op welke wijze geschillen worden beslecht.

21. Overige voorwaarden

21.1. Eden Springs is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde partij over te dragen, dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Afnemer.

21.2. Indien een Overeenkomst kwalificeert als "consumentenkoop" zoals bedoeld in artikel 7:5 BW, dan geldt het in de Voorwaarden bepaalde, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling of bepaling van vergelijkbare strekking anders bepaalt.

21.3. Nietigheid van een van de bepalingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Als dan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.

21.4. Het nalaten door Eden Springs om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

21.5. Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 14 Intellectuele eigendommen en kennis, artikel 18 Zorgplicht en aansprakelijkheid en artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.

21.6. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe die niet onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

21.7. Afnemer geeft Eden Springs toestemming de door haar in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst verkregen informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

21.8. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 27198876. Nadat Eden Springs deze Voorwaarden heeft gedeponeerd en verspreid, komen eerdere Voorwaarden te vervallen en kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.